Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn algemeen. Voor verschillende activiteiten kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval staan die duidelijk op de website vermeld.

I Algemene bepalingen

1. Inschrijven
Inschrijven voor de activiteiten van MettaMind gebeurt via het inschrijfformulier op de website. Alle activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving via de website ontvangt je een factuur. Jouw inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen. Als een activiteit is volgeboekt krijg je direct bericht. Je kunt dan desgewenst op de wachtlijst worden geplaatst.

2. Copyright
Het copyright en eigendomsrecht van alle communicatie-uitingen van MettaMind ligt bij MettaMind. Het is dan ook niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming vooraf, communicatie-uitingen van MettaMind te verspreiden in enige vorm of enige wijze.

3. Privacy
Persoonsgegevens van deelnemers zullen in een deelnemersbestand worden opgenomen en niet worden verstrekt aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van MettaMind. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens dan kan de deelnemer dit per email laten weten.

4. Klachten
4.1 Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doet bij MettaMind opdat MettaMind een passende oplossing kan treffen.
4.2 Als het issue niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na datum bij MettaMind per email worden ingediend.
4.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en wordt door MettaMind binnen 4 weken afgehandeld.
4.4 We kunnen geen groepsklachten in behandeling nemen.

5. Geschillen
Op alle eventuele geschillen tussen MettaMind enerzijds en de deelnemer aan de activiteiten van MettaMind anderzijds is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

6. Maken van opnames
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de activiteiten van MettaMind uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MettaMind

7. Vertrouwelijkheid, privacy beleid en beveiliging
7. 1 Bij een overeenkomst met MettaMind of inschrijving geeft de klant met het akkoord gaan van de voorwaarden toestemming aan MettaMind om de ingevulde persoonlijke gegevens van de klant te gebruiken voor de overeenkomst of de inschrijving. Dat betreft naam, adresgegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventueel zelf doorgegeven persoonlijke informatie. MettaMind zal deze gegevens strik vertrouwelijk behandelen, worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MettaMind gebruikt. De klant is gerechtigd om bij MettaMind het verzoek in te dienen om zijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen, op de wettelijke administratie na. Dit verzoek kan worden ingediend via een email aan info@mettamind.nl.
7.2 De gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden met de klant ten aanzien de begeleiding en informatie over de bedrijfsactiviteiten van MettaMind. De voor- en achternaam en het email adres zullen worden opgenomen in de nieuwsbrief mailinglijst van het mailingsprogramma Mailchimp. De klant kan zich op ieder gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of middels een email naar info@mettamind.nl.
7.3 MettaMind neemt verstrikte vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant en zal in geen enkel geval met derden worden gedeeld.
7. 4 Als de klant zich niet prettig voelt over het gebruik van zijn of haar gegevens door MettaMind, dan kan ten alle tijden hierover met MettaMind contact worden opgenomen. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop MettaMind met zijn of haar persoonsgegevens omgaat bij Autoriteit Persoonsgegevens.
7.5 Het bezoek van de klant aan de MettaMind website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat de verbinding privé is, wat te herkennen is aan het groene slotje voor de URL.

II Retraites

1. Reisbescheiden
Uiterlijk 2 weken voor vertrek ontvangt u een email met daarin alle benodigde achtergrondinformatie over de retraite. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of geldige identiteitskaart, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Bij de GG&GD kunt u informatie inwinnen omtrent inentingen en vaccinaties. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde (aanvullende) informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct en actueel is.

2. Verlenging
Verlenging van je verblijf is mogelijk en is afhankelijk van de beschikbare capaciteit. MettaMind zal na aanmelding hierover contact met u opnemen.

3. Reisverzekeringen
Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak. Daarom stellen wij een reisverzekering verplicht. De verzekering moet bij boeking binnen 7 dagen worden afgesloten.

4. Annulerings- en reisverzekering
U doet er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Het boeken van een reis gebeurt soms maanden vooraf en de reis wordt vooruitbetaald. Als de reis niet door kan gaan of moet worden afgebroken, kunnen er hoge kosten ontstaan. Met een annuleringsverzekering ben je verzekerd in geval van annulering, vertrek- en aankomstvertraging en afbreking van de reis. Daarom raden wij dit ook aan. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar. Een reisverzekering is verplicht.

5. Annuleringsbepalingen
5.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk en per e-mail (info@mettamind.nl) te worden bevestigd. Bij annulering tot 12 weken voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 75,- teruggestort worden. Bij annulering tot 8 weken voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 150,- teruggestort worden. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang wordt 50% van het volledige inschrijfbedrag ingehouden. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
5.2 Je kunt je deelname wel kosteloos overdragen op iemand anders, mits deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden. Neem in dat geval contact op met de organisatie.
5.3 Het is mogelijk om bij onverhoopte verhindering van deelname aan een volgende retraite deel te nemen, mits daar plek is.
5.4 In uitzonderingsgevallen kan van de annuleringsvoorwaarden afgeweken worden. Dit is ter beoordeling van MettaMind.
5.5 MettaMind heeft het recht een retraite of de deelname van een deelnemer te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.
5.6 Wanneer een reis niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers zal MettaMind de deelnemers hier uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de retraite van op de hoogte brengen. In dat geval zal MettaMind de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnemersbedrag.
5.7 MettaMind zal dit binnen 3 dagen terugbetalen.
5.8 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door MettaMind op tijd en in goede orde is ontvangen.
5.9 MettaMind behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de retraite organisatorische wijzigingen aan te brengen.

6. Conditie
6.1 Deelnemers aan een de retraites dienen te beschikken over een goede gezondheid en conditie. 6.2 Indien u twijfelt of deze reis geschikt voor u is, raadpleeg dan uw huisarts en neem daarna contact op met info@mettamind.nl. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling bent van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist, vragen we je om, voor je inschrijving, contact op te nemen met MettaMind op info@mettamind.nl. 6.3 De instructies en richtlijnen die tijdens deze vakantie worden verstrekt zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele medische en psychologische zorg. Als deelnemer word je geacht hiervan op de hoogte te zijn.

7. Logies
7.1 Deelnemers verblijven met 2 personen in een kamer tenzij voor een verblijf in een 1-persoonskamer is geboekt. In dat geval geldt de 1-persoonstoeslag. 7.2 Het ter plaatse omboeken naar een 1-persoonskamer is mogelijk wanneer de accommodatie en bezetting dit toelaat. Dit is ter beoordeling van de organisatie.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De organisatie is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht alsmede schade ontstaan door handelen/nalaten van bij reis betrokken derden, behoudens in geval opzet of grove schuld van de organisatie.
8.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de retraites, door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan eigendom van de deelnemer en/of aan de deelnemer zelf, tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.
8.4 Als er tijdens de retraite excursies worden aangeboden is deelname geheel voor eigen verantwoordelijkheid en MettaMind kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.
8.5 Voor zover MettaMind zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van MettaMind beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
8.6 Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt uitgesloten.

III. Mindfulnesstrainingen en coaching

1. Opzet training
De deelnemer is op de hoogte van de voordelen, beperkingen en mogelijke bijeffecten van de mindfulnesstraining. De training houdt in: training in methodes voor aandacht en ontspanning, aandachtige yoga oefeningen en korte oefeningen om ‘aandachtig zijn’ in het dagelijks leven toe te passen.

2. Verantwoordelijkheid
De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kan doen, of als hij/zij het niet verstandig acht deze oefeningen mee te doen, zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis, dat hij/zij vrij is om deze oefeningen niet te doen. De deelnemers weet dat hij/zij MettaMind niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

3. Oefeningen
De deelnemers weet dat hij/zij geacht wordt, deel te nemen aan 8 wekelijkse avonden, een oefendag en thuis ongeveer 1 uur per dag, gemiddeld 6 dagen per week, te oefenen gedurende de training.

4. Copyright trainingsmateriaal
De deelnemer gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan de audiobestanden en het werkboek te (laten) kopiëren.

5. Afwezigheid trainer
Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een of meerdere bijeenkomsten dan zal hij eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende sessie aangeboden

6. Betalingsvoorwaarden
De deelnemer dient het deelnamebedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te hebben. Indien de training start binnen deze 14 dagen dient het bedrag uiterlijk voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.

7. Annuleringsbepalingen
7.1 Indien de deelnemer meer dan 14 dagen voor aanvang van de training deelname annuleert worden er geen kosten in rekening gebracht. Annuleert de deelnemer korter dan 14 dagen voor aanvang, dan wordt € 150,- in rekening gebracht en korter dan 7 dagen voor aanvang € 325,-. Ziet de deelnemers na aanvang van de training af van deelname, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
7.2 Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk om aan een volgende training deel te nemen, mits daar plek is.
7.3 In uitzonderingsgevallen kan van de annuleringsvoorwaarden afgeweken worden. Dit ter beoordeling van MettaMind.
7.4 Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een cursus tot 3 dagen voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het deelnamebedrag wordt dan binnen 3 dagen teruggestort op de rekening van de deelnemers.
7.5 MettaMind behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de mindfulnesstrainingen organisatorische wijzigingen aan te brengen.

8. Workshops en Masterclasses
8.1 Bepalingen III.2 III.4 III.5 en III.6 zijn ook van toepassing op de workshops en Masterclasses.

9. Coaching en individueel mindfulnesstrainingen.
9.1 Annuleren: Indien U bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
9.2 Bepalingen III.2 III.4 zijn ook van toepassing op de coachingssessies en de individueel mindfulnesstrainingen.